Trụ sở chính:
88 Thanh Hải, p. Thanh Bình,
q. Hải Châu, tp. Đà Nẵng